Betónové oporné steny tvaru L

Betónové oporné steny tvaru L
Betónové oporné steny tvaru L

Rozmery

Betónové oporné steny L ponúkajú moderný atraktívny vzhľad a perfektné prispôsobenie sa domu a okoliu. Stabilitu a bezpečnosť v jednom.

Typ

Konštrukčná
výška
(cm)
Hrúbka
(cm)
Dĺžka päty
(cm)
cca. Hmotnosť
(kg)
H S1 S2 FI BI = 99 cm BI = 49 cm
55121240240120
80121250345170
105121265475235
130121280570285
155121295710350
1801215105930460
20512151201060525
23012151351185590
25512251451870930
28012251602000990
305122517521251055
330122518522351100
355122520023651170
380122521524901235
405122522526001290

Technické informácie

Betónové oporné steny tvaru L - PROBETON

Betónové oporné steny prispievajú pri mnohých stavebných zámeroch k obzvlášť úspornému riešeniu. Vyrábajú sa sériovo v dômyselných výškových odstupňovaniach od 55 do 405 cm a v konštrukčných dĺžkach od 49 a 99 cm.

Každú ďalšiu výšku a konštrukčnú šírku vieme na želanie zákazníka vzhľadom k objektu vyrobiť.

Rôzne prípady zaťaženia ako 5kN/m², SLW 30, SLW 60, UIC 71, zaťaženie podľa odbornej správy DIN alebo každé zákazníkom požadované zaťaženie môže byť pritom pokryté uhlovými opornými stenami PROBETON. Pre každý zvláštny prípad zaťaženia (odlišný priebeh zaťaženia, zvláštne parametre pôdy, spád terénu vzhľadom k objektu) ponúkame riešenia vzhľadom k projektu. V tomto prípade Vám na želanie môže byť za príplatok k dispozícii daná korekcie schopná alebo overená statika.

Štandardne sa používa betón kvalitatívnej triedy aspoň C35/45. Tým môžu byť sériovo splnené expozičné triedy XC4, XD1, XF2 podľa DIN 1045: 2001 – 07 na náveternej strane, v hornej oblasti a prinajmenšom 50 cm na vrchnej pozemnej strane.

Staticky vypočítaná výstužná kostra sa zabuduje zodpovedajúc miestnym potrebám a požiadavkám.

 

Rohové riešenia

Pri mnohých stavebných prácach sú nevyhnuté rohové riešenia.

Na ne ponúkame doplňujúc k našim PROBETON uhlovým oporným stenám rôzne funkčne vyhovujúce a úsporné rohové prevedenia. Vonkajšie a vnútorné rohy s výškou do 405 cm sú ponúkané sériovo pre 90° uhol alebo 135° uhol.

Na želanie zákazníka vyrábame aj rohové prvky pre stavebné konštrukcie s odlišnými uhlami.

Ak nadväzuje rohový prvok na uhlovej opornej stene s dĺžkou päty viac ako 45 cm pri BI 49 cm (95 cm pri BI 99 cm), musí byť vsadený prvok so skrátenou pätou (pripájací diel) podľa nákresov na nasledujúcej dvojstrane (V prípade potreby prosíme objednať.).

Päty tohto pripájacieho dielu musia byť pritom spojené s normálnym alebo rohovým prvkom prostredníctvom vystuženej hornej vrstvy betónu.

Vonkajšie rohy
Vnútorné rohy

Prípady zaťaženia

Uhlové opory z fasádneho betónu na spodnej strane sa dajú vypočítať aj pre ďalšie prípady zaťaženia. Prípadne tu môže byť potrebné stavbou podmienené zaistenie proti šmyku. Technické dáta Vám radi poskytneme na požiadanie. Ďalšie prípady zaťaženia na požiadanie.

 

Prípad zaťaženia 2

Svah – Spád terénu 20°

 

 

Prípad zaťaženia 4 / 4a

Prevádzkové zaťaženie SLW 30 q = 16,7 kN/m2, verejná komuni- kácia s obslužnou dopravou. / Prípad zaťaženia 4a (rozmery na požiadanie)

 

 

Prípad zaťaženia 6

q = 5 kN/m2  – merané ako stále a prevádzkové zaťaženie

 

Prípad zaťaženia 1

g = q = 5 kN/m2 Merané ako stále a prevádzkové zaťaženie.

Prípad zaťaženia 3

Svah - Spád terénu 30°

Prípad zaťaženia 5 / 5a

Prevádzkové zaťaženie SLW 30 q = 33,3 kN/m2, spolková diaľnica s ťažkotonážnou dopravou. / Prípad zaťaženia 5a (rozmery na požiadanie)

Špeciálne stavebné prvky

PROBETON špeciálne prvky otvárajú početné dekoračné varianty bez toho, aby ste sa pritom museli zrieknuť funkčných aspektov.

Lícované prvky , skosené uhlové oporné steny, mostové prvky a betónové prvky s dutinami, zvláštnymi rozmermi alebo zabudovaným osvetlením sú len príkladom pre PROBETON špeciálne stavebné prvky. Príďte s Vašimi individuálnymi dekoračnými želaniami do PROBETON. Naši odborne vyškolení spolupracovníci Vám vždy radi poradia. Lícované prvky a špeciálne šírky sa vyhotovujú podľa želania zákazníka.

Technické pokyny

Zo strany výroby a aby sa predišlo škodám spôsobeným mrazom, vyznačujú sa naše štandardné produkty nepatrnou kužeľovitosťou bočných stien, ktorá je závislá od hrúbky steny. Zadná strana uhlových oporných stien štandardne nie je skosená (Na požiadanie možné za príplatok.). Ponúkané dĺžky päty sú cca. dĺžky päty, môžu sa podmienene výrobou máličko odlišovať. Pri niektorých prvkoch je na viditeľnej ploche stena v hrúbke päty ľahko zúžená, aby mohla odvádzať vznikajúcu svahovú vodu. Výrobcom dané otvory je po osadení treba natrvalo uzavrieť vhodnými materiálmi, aby sa zabránilo možným škodám spôsobeným mrazom prostredníctvom prenikajúcej vody. Dolná strana päty je zámerne drsná, aby sa zvýšil predpísaný trecí uhol.

Dodanie

PROBETON uhlové oporné steny sa dodávajú podľa výšky stavebných dielov na europaletách alebo ležmo bez palety.

Vyloženie a skladovanie

PROBETON uhlové oporné steny dodávané na europaletách môžu byť vyložené pomocou nákladného žeriavu. PROBETON uhlové oporné steny transportované bez palety je treba vyložiť podmienene stavbou. Pri skladovaní na mieste stavby je treba pod ležiace PROBETON uhlové oporné steny účelne položiť dlhé dosky. Odporúčame uloženie medzi dvoma vrstvami z nopových dosiek aby sa zabránilo vytvoreniu škvŕn. Skladovacia plocha musí byť rovná a stabilná.

Osadenie

Pri PROBETON uhlových oporných stenách do výšky 130 cm vrátane, slúžia na transport ako aj na zaistenie polohy pri zásype osi umiestnené na zadnej strane. Na želanie môžeme použiť aj vinuté cievky alebo aj guľovú kotvú (príplatok). PROBETON uhlové oporné steny od konštrukčnej výšky 155 cm majú na zadnej strane dve lanové slučky. Tu je treba dbať na to, aby boli použité vhodné viazacie prostriedky. Tieto slúžia na vyloženie a na montáž. Horné osi sa používajú iba na upnutie poistky pri montáži a nesmú sa v žiadnom prípade použiť na nadvihovanie. Pri zdvihnutí k montáži je treba zabezpečiť, aby päta nemohla naraziť do zeme (pruženie napr. pomocou pneumatiky). Montážne lano nesmie naraziť na vnútornú hornú hranu PROBETON uhlovej opornej steny. Tu je treba na ochranu hrán vložiť napr. hranol. Na v päte zabetónovanú lanovú slučku sa môže zavesiť tretie lano a PROBETON uhlová oporná stena tak môže byť zdvihnutím držaná zvislo.

Spájanie

Na spojenie PROBETON uhlových oporných stien sa vsunie bránová oceľ Ø 14-16 mm cez horné pevné osi. Následným preklepaním osí sa dosiahne zvýšená bezpečnosť pri montáži. Je treba rešpektovať špeciálne pokyny pri rohových dieloch napr. špeciálnych dieloch (napr. vystuženie). Rohy je treba zaistiť vystuženou hornou vrstvou betónu. Na želanie dodávame aj styčnicový spojovací systém (voliteľne).

Tesnenie škár

Škáry medzi PROBETON uhlovými opornými stenami nesmú byť uzatvorené. Podľa zaťaženia je treba škáry na zadnej strane zamaskovať cca. 20 cm širokou bitumenovou lepenkou. Pretože zadná strana steny je pri zemi zámerne drsná (trecí uhol steny slúži stabilite), nesmie sa uskutočniť kompletné pokrytie. Prípadne je treba rešpektovať DIN 18337 „Tesnenia proti tlačiacej vode“.

Odvodňovanie

Aby sa zabránilo škodám spôsobeným mrazom, musí môcť bez zdržania odtekať presakujúca voda napr. cez filtračnú vrstvu, filtračné rohože alebo drenáže.

Zásyp

Zásyp je treba vyrobiť priepustne a mrazuvzdorne nesúdržným materiálom. Pôdu je treba vložiť do polôh širokých cca. 30 cm a rovnomerne zhutniť. Pri použití zhutňovacích zariadení je treba dodržať dostatočnú bezpečnú vzdialenosť od zadnej strany PROBETON uhlovej opornej steny. Bezpečná vzdialenosť činí spravidla aspoň 1/3 konštrukčnej výšky príp. aspoň 50 cm.

Zakladanie a základy

Jestvujúcu pôdu príp. zapúšťaný materiál proti mrazu je treba zhutniť zodpovedajúc statickým požiadavkám. Je treba, aby zodpovedný vedúci stavby skontroloval v statike pridelené parametre pôdy a nosnosť jestvujúcej príp. doplnenej pôdy. Základom pre štandardné výpočty sú nasledujúce predpoklady pre parametre pôdy:

Zásyp:
γ = 18 kN/m3 φ = 35°

Ak sa dané údaje nezhodujú, je potrebný doklad vzhľadom k objektu. Tento môže viesť k odlišným výstužiam a/alebo dĺžkam päty (Aj pri nových normách a predpisoch môže dôjsť k zmeneným dĺžkam päty). Môžu byť splnené ďalšie požiadavky zákazníka na povrch, ako napr. doskové, kameninové a bambusové štruktúry alebo špeciálne povrchové farby. Odporúčame poradenstvo a príp. vzorkovanie.

 

1. Jednoduché základy

Podľa zaťaženia môžu byť PROBETON uhlové oporné steny až do konštrukčnej výšky a. 80 cm priamo vsadené do zvlhnutého betónu C 16/20. Pod zhruba 10 cm hrubou betónovou vrstvou je potrebný mrazuvzdorný materiál.

2. Normálne základy

Pri základoch PROBETON uhlových oporných stien až do výšky 405 cm je treba vyrobiť zhruba 15 cm hrubú nosnú vrstvu z betónu C16/20. Pod ňou je až do hranice mrazu (cca. 80 cm hĺbky) treba zabudovať mrazuvzdorný materiál a utesniť. Uhlové oporné steny je treba nasadiť na cca. 5 cm hrubú vrstvu malty na mazaniny (malta triedy III).

3. Hlbšie vstavanie

Výberom vyššej uhlovej opornej steny a jej hlbším vsadením sú odkopy na údolnej strane možné iba obmedzene. Náklady na vyššiu uhlovú opornú stenu sú revalvované tenšou mrazuvzdornou vrstvou. Vybudovanie základov nasleduje podľa popisu v bode 2.

4. Päta na údolnej strane

Pri odkopoch na hranici môže byť päta PROBETON uhlovej opornej steny umiestnená na údolnom pozemku. Pre tento prípad zaťaženia ponúkame stranu fasádneho betónu údolne k päte. Vybudovanie základov nasleduje podľa popisu v bode 2. Podľa zastavania päty môže byť zredukovaná mrazuvzdorná vrstva. Vzhľadom na s tým spojené horizontálne zaťaženie môže byť potrebný podporný základ pred pätou. Tento je treba vyhotoviť zo strany stavby a prípadne aj preukázať.

Na stiahnutie

 • Katalóg – Prefabrikované garáže „ PROGARAŽ“ ZIP | 22,13 MB

  Stiahnuť súbor
 • Katalóg – Betónové uhlové oporné steny „L“ PDF | 1,52 MB

  Stiahnuť súbor
 • Pre projektantov – dwg - PROGARAŽ Typ 13 – 43 ZIP | 744,69 KB

  Stiahnuť súbor
 • Pre projektantov – dwg - Bet. oporné steny L 55 – 330 ZIP | 2,85 MB

  Stiahnuť súbor

Mám záujem o opornú stenu

Individuálny prístup k zákaznikovi, oporné steny na mieru

Garáže PROBETON

priemyselne vyrábané betónové garáže, s dokonalým vzhľadom, dlhou životnosť a vo výbave podľa vašich predstáv